Občina Cankova Občina Cankova

Energetski izzivi na Goričkem


Naziv operacije:
Energetski izzivi na Goričkem

 

Akronim operacije: ENIG

 

Partnerji operacije: Občina Cankova, LEA Pomurje in Ivon d.o.o.

 

Naziv ukrepa, podukrepa:

Tematsko področje: VARSTVO OKOLJA IN OHRANJANJE NARAVE, Cilj: Izvedba ciljno usmerjenih aktivnosti za izboljšanje rabe naravnih virov - endogenih potencialov energije in povečanje učinkovitosti pri porabi energije ter varovanje in razvoj okolja, Ukrep: Spodbujanje URE, vključno z naložbami v OVE ter v dejavnosti okoljskega ozaveščanja za izboljšanje stanja okolja

 

Povzetek projekta:

Učinkovita in varčna javna razsvetljava (JR) zagotavlja svetlobno ugodje za uporabnike javnih površin, zagotavlja večjo prometno ter splošno varnost, zmanjša rabo energije in s tem zniža okoljske obremenitve ter svetlobno onesnaženost okolja. Spodbujanje učinkovite rabe energije (URE), se bo realizirala že preko pilotne vzpostavitve aplikacije za upravljanje javne razsvetljave. Prednost tovrstnega delovanja doseganje večje energetske učinkovitosti, je stabilnejše delovanje, ob delovanju dobimo takojšnjo informacijo na kateri lokacije je okvara, uporabnik lahko označi določeno svetilko in ima potem tudi kasneje možnost, da označi ali gre za poškodbo ali svetilka ne deluje ali pa kar celotna ulica ni osvetljena. S tem se prihrani čas pri iskanju lokacije napake, učinkovita pa je tudi pri nadzoru porabe elektrike. Lahko pa bomo tudi izračunali prihranke, ko bomo zamenjali obstoječe zastarele in energetsko potratne svetilke z novimi.

 

Skozi operacijo v sklopu aktivnosti bodo vse ostale občine deležne vključitve v individualne delavnice, kjer bodo preko predstavitve delovanja aplikacije in seznanitve z indikativno oceno realizacije pri njih ter izračunana kalkulacije finančnih učinkov imeli možnost prenosa pilotne investicije v svoja okolja. Z izvedbo ciljno usmerjenih aktivnosti – zagonom aplikacije bomo strmeli k razvoju endogenih potencialov podeželja (upoštevanje potenciala solarne razsvetljave, zamenjava potratnih svetilk).   

Lokalne skupnosti izvajajo programe učinkovite rabe energije in izrabe obnovljivih virov energije v okviru svojih pristojnosti na osnovi izdelanih lokalnih energetskih konceptov. Za izvajanje teh programov lahko lokalna skupnost pridobi državne spodbude, če ima izdelan lokalni energetski koncept. Gotovo je največji potencial na področju rabe energije v učinkoviti uporabi energentov pri ogrevanju stavb, tako v javnem kot tudi v stanovanjskem sektorju. Eden od možnih večjih prihrankov pa je tudi pri učinkoviti rabi energije pri javni razsvetljavi. Poznavanje obstoječega stanja porabe energije v stavbah  in trendov iz preteklosti je pogoj za sprejemanje in vrednotenje učinkov izvajanja varčevalnih ukrepov ali ukrepov na področju racionalne rabe energije. Vizija Občine Cankova, temelji na diverzifikaciji ukrepov za maksimalno izkoriščanje obnovljivih virov energije (OVE) v javnem sektorju, kot nudenje pomoči zasebnemu sektorju pri realizaciji projektov in idej. Prav v tem duhu je občina, kot ena izmed prvih v Sloveniji pristopila k realizaciji DOLB-a (sistem daljinskega ogrevanja, ki je prvi biomasni daljinski sistem v Prekmurju)  in na podlagi tega pilotnega koraka ravna oz. želi ravnati tudi v prihodnosti z izkoriščanjem sončne energije in povečanjem števila odjemalcev ter optimiranjem samega sistema. Ukrepi, gredo v smeri razširitvi DOLBa, pridobiti na moči in tako povečati število odjemalcev. Ker pa včasih pride do nekaterih problemov pri delovanju ogrevalnega sistema in da se jih je mogoče znebiti, je dovolj, da preprosto očistite opremo. To je posledica dejstva, da se pri dolgotrajnem obratovanju kotla v izmenjevalniku toplote kopičijo različne snovi in usedline, kar lahko privede do popolnega uničenja tega dela opreme. Poleg tega pod vplivom visokih temperatur reagirajo nečistoče, ki se odlagajo na toplotnem izmenjevalniku, kar pa privede do zmanjšanja lastnosti delovanja celotnega sistema ogrevanja kot celote. Črpalke za toplotne izmenjevalnike in kotle ter sisteme za ogrevanje čistijo notranje površine opreme za izmenjavo toplote in vzdržujejo svoje delovne lastnosti na zahtevani ravni. Med delovanjem se vezja znotraj toplotnih izmenjevalcev zbirajo sedimenti, takšno onesnaženje zmanjša učinkovitost, vključeno v opremo, kar vodi k poslabšanju indikatorjev delovne temperature na strani porabnikov toplotne energije. Z novo storitvijo, ki jo bomo v okviru operacije uvedli želimo ta problem reševati, kot prvo bom pilotno testirali čiščenje vodovodnega sistema v stavbi Občine Cankova, kar bomo seveda tudi dokumentirali, sledilo bo testno čiščenje talnega / stenskega sistema ogrevanja ter čiščenje toplotnega izmenjevalca v stavbi Občine Cankova. Vse aktivnosti pa imajo končni in dolgoročni cilj znižanje CO2 emisij, ki ga opredeljujemo kot cilj projekta oziroma so zastavljene dejavnosti okoljskega ozaveščanja za izboljšanje stanja okolja.

 

Cilji projekta:

 

Glavni cilji operacije so:

•          Priprava 1x poročila z agregiranimi podatki o potencialu privarčevane toplotne energije vs izgube za DOLB Cankova.

•          Nabava kompleta opreme za izvedbo pilotnih testiranj in razvoj nove storitve – pilotno testiranje in dokumentiranje čiščenja vodovodnega sistema v stavbi Občine Cankova, pilotno testiranje čiščenja stenskega / talnega gretja in toplotnih izmenjevalcev v stavbi Občne Cankova.

•          Izvedba 3x pilotnih testiranj čiščenj:

-           Vodovodni sistem – stavba Občine Cankova

-           Toplotnega izmenjevalca – stavba Občine Cankova

-           Sistema talnega / stenskega ogrevanja – javni poziv in evidentiranje primernega testnega mesta, definiranje statusa pred in izhodišče za izvedbo čiščenja.

•          Priprava 3 kom predstavitvenih filmov in skupnega poročila o novi storitvi.

•          Vzpostavitev katastra in zagon aplikacije za upravljanje in vzdrževanje javne razsvetljave Občine Cankova. Pilotna aktivnost zasleduje učinkovito upravljanje JR.

•          Organizacija 10 individualnih delavnic / delovnih sestankov s predstavitvijo delovanja aplikacije za vsako občino LAS Goričko (Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Kuzma, Moravske Toplice, Murska Sobota, Puconci, Rogašovci, Šalovci in Tišina) – obravnavana tema delavnice - pomen večjega vlaganja v učinkovito javno razsvetljavo, pomen priprave energetskega pregleda, predstavitev finančnih učinkov pri njih, pomen razvoja endogenih potencialov podeželja (potencial solarne razsvetljave, zamenjave potratnih svetilk z varčnejšimi), potenciali v  ustvarjanju novih  in predvsem  »zelenih delovnih mest« (vzdrževanje ulične razsvetljave in nadgradnje) in skladen vzdržen razvoj podeželj. Osredotočili se bomo na občinske uprave, župane kot tudi občinske svetove – 10 delavnic in 10 gradiv (10 predstavitev delovanja aplikacije).

•          1 x izdelava E – priročnika: pristopi in rešitve za učinkovito JR ter predlogi integracije ukrepov v strateške dokumente in proračune.

•          Objave rezultatov na spletnih straneh, sporočilo za medije.

 

Operacija neposredno dviga tudi potencial za kompetence podjetniškega sektorja (možnosti za mlade), kot tudi pomeni ključni prispevek k ustvarjanju novih »zelenih delovnih mest« (vzdrževanje JR). Konkretno se bo razvila nova storitev na opravičenem območju LAS in sicer učinkovito čiščenje vodovodnih inštalacij, stenskega ter talnega gretja z najnovejšo in tehnološko dovršeno napravo in sicer pri partnerju Ivon d.o.o. 

 

Glavne dejavnosti za doseganje ciljev in pričakovani rezultati aktivnosti:

 

Operacija je razdeljena v 4 glavne aktivnosti in sicer:

·       A1 Novejši ogrevalni sistemi

·       A 2 Učinkovito upravljanje javne razsvetljave

·       A 3 Vodenje, koordinacija

·       A 4 Promocija in diseminacija rezultatov

 

Rezultati operacije:

·       Poročilo z agregiranimi podatki o potencialu privarčevane toplotne energije vs izgube (DOLB Cankova)

·       Priprava 3 kom predstavitvenega filma in skupnega poročila o novi storitvi

·       Vzpostavitev katastra in zagon aplikacije za upravljanje in vzdrževanje javne razsvetljave Občine Cankova

·       Izvedba 10 delavnic/delovnih sestankov s predstavitvijo delovanja aplikacije za vse občine LAS Goričko, predstavitev gradiv z vključeno kalkulacijo finančnih učinkov

 

Trajanje operacije: od 1.7.2021 do 30.6.2023

 

 

Povezave: