Občina Cankova Občina Cankova

Informacije javnega značaja

Kontakt

Občina Cankova
Cankova 25
9261 Cankova

T: 02/540-93-70 – centrala
T: 02/540-93-77 – župan
T: 02/540-93-72 – direktor
F: 02/540-93-78
E: tajnistvo@obcina-cankova.si
I: www.cankova.si
Občina Cankova - Facebook

Uradne ure Občine Cankova

Ponedeljek: od 8.00 do 14.00 ure
Torek: od 8.00 do 14.00 ure
Sreda: od 7.00 do 17.00 ure
Četrtek: /
Petek: od 8.00 do 13.00 ure

Občinski svet

Občinski svet Občine Cankova šteje 11 članov, ki izhajajo iz 3 političnih strank in 1 liste volivcev. Vasi Cankova in Gerlinci štejeta po dva, ostale vasi (6) pa po enega predstavnika. Svojega predstavnika v Občinskem svetu imajo tudi Romi.


Občinski svet je predstavniški organ občine in je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti občine.

V okviru svojih pristojnosti občinski svet:

  • sprejema statut občine,
  • sprejema odloke in druge občinske akte,
  • sprejema prostorske in druge plane razvoja občine,
  • sprejema občinski proračun in zaključni račun,
  • imenuje in razrešuje člane nadzornega odbora ter člane komisij in odborov občinskega sveta,
  • nadzoruje delo župana, podžupana in občinske uprave glede izvrševanja odločitev občinskega sveta,
  • odloča o pridobitvi in odtujitvi občinskega premoženja, če ni s tem zakonom drugače določeno,
  • imenuje in razrešuje člane sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin,
  • odloča o drugih zadevah, ki jih določa zakon in statut občine.

Občinski svet odloča tudi o na občino z zakonom prenesenih zadevah iz državne pristojnosti, če zakon ne določa, da o teh zadevah odloča drug občinski organ.

 

Zemljevid

Občina Cankova v Sloveniji

Fotogalerija