Občina Cankova Občina Cankova

Informacije javnega značaja

Kontakt

Občina Cankova
Cankova 25
9261 Cankova

T: 02/540-93-70 – centrala
T: 02/540-93-77 – župan
T: 02/540-93-72 – direktor
F: 02/540-93-78

E: tajnistvo@obcina-cankova.si
I: www.cankova.si


Občina Cankova - Facebook

 

Delovni čas Občinske uprave

Ponedeljek:   od 7. do 15. ure
Torek: od 7. do 15. ure
Sreda: od 7. do 17. ure
Četrtek: od 7. do 14. ure
Petek:

od 7. do 14. ure

 

Uradne ure Občinske uprave

Ponedeljek:   od 7. do 15. ure
Torek: od 7. do 15. ure
Sreda: od 7. do 17. ure
Četrtek: od 7. do 14. ure
Petek:

od 7. do 14. ure

 
 Malica:           od 10. do 10.30 ure

 

Uradne ure župana:

Četrtek:         od 11. do 13. ure

 

 

Obračun odvoza odpadkov

Uveljavitev novega standarda ravnanja z odpadki s 1.1.2013

Evropska direktiva o odpadkih iz leta 2008 nam nalaga pravila ravnanja z odpadki - poleg cilja zmanjševanja in recikliranja ter drugih pravil, tudi pravilo »POVZROČITELJ PLAČA«. To pravilo pravi, da stroške odvoza odpadkov v celoti krije povzročitelj odpadkov.

Subjekti, ki se ukvarjajo z dejavnostjo (industrija, obrt, storitvene dejavnosti…) te stroške v celoti krijejo že ves čas, medtem ko so precejšen del stroškov ravnanja z odpadki za gospodinjstva krile občine iz občinskih proračunov (naša občina v letu 2011 čez 40.000,00 €).

Ker je konec leta 2012 prenehala veljati uredba Vlade o zamrznitvi cen komunalnih storitev, so se cene na podlagi zgoraj navedene Evropske direktive  in sprejete Uredbe o metodologiji  za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja občutno povečale, in sicer za del, ki je v preteklosti bremenil občine.

Za vsako vrsto odpadka se vršijo naslednje storitve ravnanja z odpadki:

- zbiranje in odvoz odpadkov (izvajalec Saubermacher & Komunala) ter
- odlaganje odpadkov (izvajalec CEROP Puconci in drugi).

Na območju Občine Cankova se je v preteklosti iz občinskega proračuna za gospodinjstva financiralo sledeče:
- deloma: mešani komunalni odpadki in ekološki otoki,
- v celoti: rumena vreča, zbiranje kosovnih odpadkov, nevarnih in posebnih odpadkov ter zbirni center za ločeno zbiranje frakcij (odpadkov).     

Vse navedene postavke se od leta 2013 v celoti zaračunajo povzročiteljem odpadkov, tj. gospodinjstvom.   
Opomba: cena zbiranja in odvoza je fiksna, cena odlaganja pa se spreminja glede na vsakokratno težo zbranih odpadkov.

Po 1.1.2013 pa uvajamo še eno novost. Po uveljavitvi zbiranja embalaže z rumeno vrečo in obveze, da se biološki odpadki kompostirajo, ostaja bistveno manj odpadkov, ki jih odlagamo v črne zabojnike kar pomeni, da  ob 14-dnevnem odvozu le-ti niso polni. Zato smo se na podlagi zahtev večine in prakse v sosednjih občinah odločili, da se frekvenca odvozov zmanjša.

Odvoz mešanih komunalnih odpadkov se tako vrši na 4 tedne, razen v poletnih mesecih (maj, junij, julij in avgust), ko se odvoz vrši na 2 tedna (zaradi preprečevanja širjenja smradu).

Urnik odvozov gospodinjstva prejmejo s strani izvajalca Saubermacher & Komunala Murska Sobota ob koncu leta za naslednje koledarsko leto. 

Sklep o novih cenah zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov - 01.06.2020

Zemljevid

Občina Cankova v Sloveniji

Fotogalerija

Krajevni urad Cankova

Krajevni urad Cankova

obratuje ob torkih in četrtkih,

med 8. in 15. uro.

 

Podrobne informacije

o delovnem času 

Krajevnega urada Cankova

dobite pri matičarki

tel. št. (02) 513-12-74,

na Upravni enoti Murska Sobota

tel. št. (02) 513 11 11

ali na Občini Cankova,

tel. št. (02) 540-93-70.


Preberi več