Občina Cankova Občina Cankova

Informacije javnega značaja

Kontakt

Občina Cankova
Cankova 25
9261 Cankova

T: 02/540-93-70 – tajništvo
T: 02/540-93-77 – župan
F: 02/540-93-78

E: tajnistvo@obcina-cankova.si
I: www.cankova.si


Občina Cankova - Facebook

 

Delovni čas Občinske uprave

Ponedeljek:   od 7. do 15. ure
Torek: od 7. do 15. ure
Sreda: od 7. do 17. ure
Četrtek: od 7. do 15. ure
Petek:

od 7. do 13. ure

 

Uradne ure Občinske uprave

Ponedeljek:   od 7. do 15. ure
Torek: od 7. do 15. ure
Sreda: od 7. do 17. ure
Četrtek: od 7. do 15. ure
Petek:

od 7. do 13. ure

 
 Malica:          od 10. do 10.30 ure

 

 

 

Obračun odvoza odpadkov

Uveljavitev novega standarda ravnanja z odpadki s 1.1.2013

Evropska direktiva o odpadkih iz leta 2008 nam nalaga pravila ravnanja z odpadki - poleg cilja zmanjševanja in recikliranja ter drugih pravil, tudi pravilo »POVZROČITELJ PLAČA«. To pravilo pravi, da stroške odvoza odpadkov v celoti krije povzročitelj odpadkov.

Subjekti, ki se ukvarjajo z dejavnostjo (industrija, obrt, storitvene dejavnosti…) te stroške v celoti krijejo že ves čas, medtem ko so precejšen del stroškov ravnanja z odpadki za gospodinjstva krile občine iz občinskih proračunov (naša občina v letu 2011 čez 40.000,00 €).

Ker je konec leta 2012 prenehala veljati uredba Vlade o zamrznitvi cen komunalnih storitev, so se cene na podlagi zgoraj navedene Evropske direktive  in sprejete Uredbe o metodologiji  za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja občutno povečale, in sicer za del, ki je v preteklosti bremenil občine.

Za vsako vrsto odpadka se vršijo naslednje storitve ravnanja z odpadki:

- zbiranje in odvoz odpadkov (izvajalec Saubermacher & Komunala) ter
- odlaganje odpadkov (izvajalec CEROP Puconci in drugi).

Na območju Občine Cankova se je v preteklosti iz občinskega proračuna za gospodinjstva financiralo sledeče:
- deloma: mešani komunalni odpadki in ekološki otoki,
- v celoti: rumena vreča, zbiranje kosovnih odpadkov, nevarnih in posebnih odpadkov ter zbirni center za ločeno zbiranje frakcij (odpadkov).     

Vse navedene postavke se od leta 2013 v celoti zaračunajo povzročiteljem odpadkov, tj. gospodinjstvom.   
Opomba: cena zbiranja in odvoza je fiksna, cena odlaganja pa se spreminja glede na vsakokratno težo zbranih odpadkov.

Po 1.1.2013 pa uvajamo še eno novost. Po uveljavitvi zbiranja embalaže z rumeno vrečo in obveze, da se biološki odpadki kompostirajo, ostaja bistveno manj odpadkov, ki jih odlagamo v črne zabojnike kar pomeni, da  ob 14-dnevnem odvozu le-ti niso polni. Zato smo se na podlagi zahtev večine in prakse v sosednjih občinah odločili, da se frekvenca odvozov zmanjša.

Odvoz mešanih komunalnih odpadkov se tako vrši na 4 tedne.

Urnik odvozov gospodinjstva prejmejo s strani izvajalca Saubermacher & Komunala Murska Sobota ob koncu leta za naslednje koledarsko leto. 

 

Zemljevid

Občina Cankova v Sloveniji

Fotogalerija

Krajevni urad Cankova

Krajevni urad Cankova
je odprt ob torkih in četrtkih.

Uradne ure so od 8.00 do 12.00 in
od 13.00 do 15.00.

 

Podrobne informacije

dobite na tel. št. (02) 513 12 74,

ali na Upravni enoti Murska Sobota

tel. št. (02) 513 11 11,

ali na Občini Cankova,

tel. št. (02) 540-93-70.


Preberi več